logotypy UE

Projekt „Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej „Umową”

Umowa nr POWR.05.03.00-00-0018/19-00 2020-05-21

Okres realizacji: 1.04.2020 – 31.12.2022

Wartość projektu / dofinansowania:  2 587 008,72 zł


opis projektu dostępny cyfrowo

dostep


Cel główny Projektu: Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz nabycie przez  studentów kierunku pielęgniarstwo do końca 2022 roku kwalifikacji niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

STRESZCZENIE PROJEKTU

W ramach Projektu Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (we współpracy z Partnerem , którym jest Samodzielny  Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach – Szpital Miejski w Siedlcach,  opracuje i wdroży Program Rozwojowy, pt.: ,, Program rozwojowy dotyczacy utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach".
Celem głównym Programu Rozwojowego Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest ciągłe dążenie do podnoszenia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Cel ten będzie realizowany przez wdrożenie Programu Rozwojowego na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, opartego o edukację studentów w ramach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, zgodnie z założeniami konkursu składa się z następujących pomieszczeń:

 • sali pielęgniarskiej wysokiej wierności, która przeznaczona jest do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach zbliżonych do tych jakie panują w szpitalu,
 • pomieszczenia kontrolnego (sterowni-pomieszczenie umożliwia osobom prowadzącym sesje symulacyjne, kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio-video, bezpośrednią obserwację ćwiczących, komunikację z ćwiczącymi, zapis i archiwizację plików oraz odtworzenie zapisu debriefingu na sali symulacyjnej),
 • sali egzaminacyjnej OSCE, w której odbywać się będą egzaminy kończące 3 letni cykl kształcenia na kierunku pielęgniarstwo (Objective Structured Clinical Examination), czyli Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny (sala jest przeznaczona m.in. do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE metodą symulacji medycznych),
 • sali symulacji z zakresu ALS ( Advanced Life Support, sala wyposażona jest w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy),
 • sali symulacji z zakresu BLS ( Basic Life Support, sala wyposażona jest w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy),
 • sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (sala umożliwia naukę umiejętności pielęgniarskich takich jak m.in.: umiejętności pielęgnacyjne, higieniczne, nauka przemieszczania pacjentów, itp.),
 • sali umiejętności technicznych (sala umożliwia naukę umiejętności technicznych takich jak m.in.: cewnikowanie, zabezpieczanie dróg oddechowych, iniekcje, dostęp naczyniowy, doszpikowy, konikotomia, itp.).

Projekt realizowany jest we współpracy z Partnerem, którym jest Samodzielny Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

W ramach Projektu wspólnie z Partnerem odbyły się szkolenia nauczycieli akademickich w zakresie symulacji medycznej oraz szkolenia kadry zarządzającej.

Projekt przewiduje także sfinansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia, które będą realizowane przez Partnera Projektu. Zajęcia dodatkowe powiązane będą z profilem kształcenia i przyczynią się do nabycia oraz podniesienia kompetencji studentów pielęgniarstwa w zakresie zmieniających się trendów epidemiologiczno- demograficznych.

W ramach Projektu powstanie podręcznik symulacji medycznej, baza scenariuszy symulacyjnych, aplikacja wspomagająca proces nauczania w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, opracowane zostaną zasady funkcjonowania Centrum.

Do zadań  Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej należy:

 • nauka i doskonalenie umiejętności miękkich,
 • nauka i doskonalenie prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach przypominających oddział szpitalny z wykorzystaniem zaawansowanego symulatora pacjenta,
 • nauka umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych, np. cewnikowanie pęcherza moczowego, uzyskiwanie dostępów donaczyniowych, symulacja laparoskopii,
 • nauka umiejętności technicznych z udziałem np. pacjentów standaryzowanych oraz zbieranie wywiadu, badanie fizykalne, komunikacja z pacjentem i jego rodziną

 Program rozwojowy został pozytywnie zaakceptowany przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych, zwaną ,, Krajową Radą” działającą przy Ministerstwie Zdrowia, a następnie był zatwierdzony przez Senat UPH w Siedlcach.

 

Kierownik Projektu
dr hab. Anna Charuta, profesor uczelni

Koordynator merytoryczny w Projekcie: magister pielęgniarstwa Pani Hanna Sposób. Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego.